Política de Privacitat

INFORMACIÓ A L’USUARI

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

XIN XIRINEU S.C. és el responsable del tractament de les dades personals de l’usuari i t’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018 , de 5 de desembre (LOPDGDD).

Quina tipologia de dades us sol·licitem i tractem?

Segons el formulari o manera d’obtenir les teves dades, sempre us demanem els mínims necessaris per complir els fins detallats en cada cas.

Per què tractem les vostres dades personals i per què ho fem?

Segons el formulari on haguem obtingut les teves dades personals, les tractarem de manera confidencial per assolir les finalitats: Al formulari Contacte

Donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la vostra disposició a la pàgina web del responsable.

(per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR) Realitzar anàlisis estadístiques i estudis de mercat. (per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

Al formulari Newsletter

Remetre butlletins informatius, novetats, ofertes i promocions en línia. (pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)

Al formulari Currículum

Fer partícip l’interessat en els processos de selecció de personal i analitzar el perfil del sol·licitant per tal de seleccionar un candidat per al lloc vacant del responsable.

(pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR) Al formulari Reserves

Formalitzar reserves a l’establiment del responsable. (per a l’execució d’un contracte o precontracte, 6.1.b GDPR)

Enviar comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur a clients, que possibiliti fer comunicacions comercials referents a productes o serveis que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client (art. 21.2 LSSI).

(per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR) Al formulari Cites

Agendar cites i reunions amb el responsable.

(per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

Xarxes Socials

Contacte a través de les Xarxes Socials per tal de mantenir una relació entre l’Usuari i el Responsable que pot incloure les operacions següents: – Tramitar les sol·licituds i les consultes. – Informar sobre activitats i esdeveniments. – Informar sobre productes i/o serveis. – Interactuar a través dels perfils oficials. L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la xarxa social del Responsable, mostrant així el seu interès en la informació que s’hi publiqui, per tant en el moment de sol·licitar seguir la nostra pàgina oficial, ens facilita el seu consentiment per al tractament de les vostres dades. L’Usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privadesa de la pròpia xarxa social, així com configurar el seu perfil per garantir-ne la privadesa. L’Usuari una vegada sigui seguidor o s’hagi unit a la xarxa social del Responsable, podrà publicar-hi comentaris, enllaços, imatges, fotografies o qualsevol altre tipus de contingut suportat per aquesta. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular del contingut publicat, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. – Enviament de comunicacions comercials relatives a les activitats de les empreses del Grup, així com empreses externes a aquest, amb la qual cosa s’hagin establert acords comercials de col·laboració o intermediació.

(pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)

Missatgeria Instantània

Agendar cites i reunions amb el responsable.

(per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

Enviar comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur a clients, que possibiliti fer comunicacions comercials referents a productes o serveis que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client (art. 21.2 LSSI).

(per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

Gestionar, mantenir, millorar o desenvolupar els serveis prestats. (per a l’execució d’un contracte o precontracte, 6.1.b GDPR)

Gestionar la seva compra o comanda en línia, processar el pagament i procedir a l’enviament o activació del mateix, en base a les condicions generals de contractació.

(per a l’execució d’un contracte o precontracte, 6.1.b GDPR)

Enviar pressupostos comercials sobre productes i serveis. (per a l’execució d’un contracte o precontracte, 6.1.b GDPR)

Enviar comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes

comunicacions seran realitzades pel responsable i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals aquest hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai no tindran accés a les dades personals.

(pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)

Donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la vostra disposició a la pàgina web del responsable.

(per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

Videovigilància

Finalitat Seguretat i control d’accessos, control laboral i de l’activitat interna Legitimació Interès públic per la seguretat i el control d’accessos i Interès legítim del Responsable basat en l’Art. 20.3 de l’Estatut dels Treballadors Conservació Un màxim de 30 dies

(pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)

Imatges i enregistraments

Fitxer amb imatges estàtiques i/o dinàmiques. Inclou la publicació als mitjans del responsable de tractament o de tercers.

(pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)

Clients i proveïdors

Gestió comercial amb clients i proveïdors

(per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

Exclusió publicitària

Gestió de dades per evitar l’enviament de comunicacions comercials a qui hagi manifestat la seva negativa o oposició a rebre-les.

(per al compliment d’una obligació legal, 6.1.c GDPR)

Publicitat comercial

Gestió publicitària i prospecció comercial. Inclou dades de fonts legítimes daccés públic. (per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

Dret dels interessats

Atendre les sol·licituds dels ciutadans en l’exercici dels drets que estableix el GDPR (per al compliment d’una obligació legal, 6.1.c GDPR)

Usuaris Web, app i altres plataformes del responsa

Dades didentificació dels usuaris que accedeixen al web corporatiu. (per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

Formació, cursos, tallers, activitats o similar

Gestió de les condicions daccés i ús.

(per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

Connexió a la xarxa Wifi

Realitzar anàlisis estadístiques i estudis de mercat. (per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

Realitzar enquestes de satisfacció i qualitat. (per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR) (pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)

Durant quant de temps guardarem les vostres dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament o hi hagi prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia i quan ja no sigui necessari, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimització de les dades o la destrucció total de els mateixos.

A qui facilitem les vostres dades personals?

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si calgués per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el responsable

té subscrits els contractes de confidencialitat i encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privadesa.

Realitzem transferències internacionals?

De conformitat amb el que disposa l’article 44 del RGPD, l’autorització de transferència internacional de dades a un país que no ha estat declarat com a país amb un nivell adequat de protecció només es pot atorgar si s’obtenen garanties suficients. Així, es pot atorgar si el responsable del tractament aporta un contracte escrit, subscrit entre l’exportador i l’importador de dades, en què constin les garanties necessàries de respecte a la protecció dels interessats i es garanteixi l’exercici dels seus drets.

És possible que el responsable compti amb serveis de proveïdors que tinguin servidors o seus en altres llocs i, per tant, s’efectuïn aquestes transferències. Per consultar el llistat actualitzat de proveïdors, consulteu el responsable o mitjançant xinxirineu@gmail.com

Quins són els vostres drets?

Els drets que assisteixen a l’usuari són:

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades, i de limitació o oposició al tractament.

Dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

XIN XIRINEU S.C.. Jovades 8, baixos, – 07450 Santa Margalida (Illes Balears). E-mail: xinxirineu@gmail.com

Model de sol·licitud d’exercici de drets de l’interessat en format PDF

CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l’entrada de dades als camps, marcats amb un

asterisc (*) al formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants . L’usuari garanteix que les dades personals facilitades al responsable són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

El responsable informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Si per algun tipus de mitjà, ens facilita dades de caràcter personal d’altres persones, el responsable adverteix que ho haurà de fer amb el seu consentiment i haver informat, amb caràcter previ, dels aspectes continguts en aquesta Política de Privadesa. Així mateix, el responsable es compromet a facilitar a qualsevol tercer les dades del qual ens faciliti la informació que sigui pertinent, de conformitat amb el que disposa l’article 14 del Reglament General.

MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats a allò necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i les llibertats dels usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privadesa, pots adreçar-te al responsable a través de XIN XIRINEU S.C.. Jovades 8, baixos, – 07450 Santa Margalida (Illes Balears). E-mail: xinxirineu@gmail.com

VIGÈNCIA

Aquesta política de privadesa és vigent des del 29/07/2022

El responsable es reserva el dret de modificar aquesta política per adaptar-la a futures actualitzacions legislatives o jurisprudencials que siguin aplicables, o per altres motius tècnics, operatius, comercials, corporatius, etc. Si com a conseqüència dels canvis, es veiessin afectats els drets dels usuaris, el responsable es compromet a informar sobre els motius.

Menú